Kto nás podporuje

Medzi našich podporovateľov patria najmä veriaci jednotlivci a kresťanské spoločenstvá.

Podporili nás pretože...

"Prečo ste sa rozhodli podporovať misiu medzi Indiánmi?"

"Kedysi sme na vás videli vášeň pre túto službu, ale naposledy, keď ste boli u nás, tak sme videli zlomenosť pre tých ľudí a priateľov, čo tam máte. A to sa nás dotklo. Preto sme sa rozhodli vás podporiť, aby ste mohli ísť dokončiť, čo ste tam začali."

"""

"Chceme byť súčasťou zahraničnej misie a tak touto cestou ju podporíme. Páči sa nám Vaša služba, veríme Vám a tomu, čo Boh bude cez Vás ešte robiť. Evanjelium zo Slovenska nech sa šíri i touto cestou až do končín zeme!"

"""

"Misiu medzi Indiánmi som sa rozhodla podporovať, pretože som počula o ich živote a problémoch a naozaj je to potrebná služba. Keď ste o tom hovorili, mala som jednoducho túžbu byť v tom aspoň týmto spôsobom s Vami a preto ma veľmi potešilo, keď ste hovorili, že to vôbec nemusí byť veľká suma, a preto som mala odvahu do toho ísť. Ešte viac ma k podpore povzbudil Váš zápal a túžba im slúžiť a pomôcť im meniť ich prostredie a životy k lepšiemu. Preto verím, že môžete spraviť viac, ako si dokážete predstaviť. Stojí za Vami Boh, ktorý nemá hraníc v zdrojoch ani v moci. Preto nech sa dejú v tej oblasti zázraky aj skrze Vaše životy."

"""

"Pán mi položil na srdce túžbu podporiť vás. Žehnám Vás, som neprestajne s Vami, milujem Vás, ctím si, a vážim si Vás."

"""

"Jan 3,16 známy verš hovorí o tom, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Slovíčko každý znamená, že Boží plán záchrany je pre každého človeka, lebo Ježiš zomrel za celý svet bez ohľadu na rasu, národnosť a pohlavie, taktiež aj pre Indiánov. Verím v to, že ste povolaní Bohom priniesť Božiu nádej medzi Indiánov, aby každý z nich mal večný život a spoznal Boha."

"""

"Viem, že Pán chce, aby sme sa s tým, čo máme my /Jeho a v Ňom všetko/ rozdelili s tými, ktorým zatiaľ nebola daná taká milosť. Okrem iného, jeho príkaz je aj "Kŕmte hladných" a tí Indiáni ani nevedia ako sú vo svojom vnútri "hladní po Ňom, po oslobodení v Ňom, po zmene ich života v Ňom, po nájdení zmyslu života v Ňom. A sám Pán povedal, že "Chorí potrebujú lekára" a to, že vám dal lásku ku nim a poslušnosť "nehľadať svoje dobré" je najlepší štart, aby si vás tam mohol Pán mocne používať a verím, že aj bude."

"""

"Indiáni potrebujú pomôcť, aby povstali k zmysluplnému a dôstojnému životu. Teší ma, že aj zo Slovenska vychádzajú misionári do iných národov a že ich môžem podporiť a byť tak súčasťou ich misie. Je výsada byť súčasťou niečoho väčšieho, čo prináša pozitívne zmeny. A beriem to ako investíciu do Božieho kráľovstva. Podpora misie - domácej aj zahraničnej - by mala byť prirodzenou súčasťou každého kresťana. Boh nás žehná, aby sme aj my boli požehnaním pre iných."

"""

"Je úžasné, čo dokáže jedna krásna jednoduchá rodina urobiť pre celú indiánsku rezerváciu za oceánom :D. Ste nám veľmi veľkým príkladom, Boh si dokáže použiť malé zasiate semiačko a urobiť z neho úžasne veľký strom s mnohým ovocím :) A práve preto Vás podporujem a naďalej aj budem."

"""

"V Matušovi 28 Ježiš vysiela učeníkov, aby šírili evanjelium a krstili v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Viem, že je veľa práce aj tu na Slovensku, aj v našej krajine je veľa nespasených a už aj v biede žijúcich ľudí, bez nádeje do budúcna. Verím, že Pán vysiela svojich svätých aj v tejto dobe, že im dáva na srdce šírenie evanjelia a službu slabším. Boh si vyberá služobníkov na túto prácu a každému dáva miesto služby a druh služby. Nie je náhoda, že práve Vám dal miesto Vašej služby medzi Indiánmi. Vy ste sa toho chopili, poslúchli ste jeho výzvu a vo viere ste vykročili. Všetky udalosti, ktoré sa v rezervácii v poslednom čase udiali, nasvedčujú že Vás náš Pán chce použiť na vyššie ciele. Preto si myslím, že ste na správnom mieste, kde môžete slúžiť a Pán sa určite oslávi. Čítal som rôzne knihy o misionároch v Južnej Amerike, v Afrike, v Austrálii a Oceánii. Nečítal som, alebo som nepočul o misii medzi Indiánmi v Severnej Amerike. To, čo ste hovorili o podmienkach v akých žijú, o tom akým spôsobom žijú a o všetkých záporných návykoch, ktoré tam prevládajú, tak to ma chytilo za srdce. Preto sme sa s manželkou rozhodli podporiť túto vec aspoň takouto malou sumou a týmto spôsobom sa nepriamo zúčastniť Vašej misie."

"""

"Vedeli sme už dlhšie o vašej misii, ale to, čo nás nakoplo, aby sme vás podporovali, bolo to, keď sme videli tieto veci: po prvé vašu vytrvalosť, oddanie povolaniu, ktoré sa nevzdáva aj keď nie všetko ide hladko a rýchlo a po druhé vašu horlivosť, Boží oheň a posvätenie."

"""

"Rozhodli sme sa podporovať vás, pretože Boh sa nás, ako manželského páru, dotkol v tom, aby sme dávali a podporovali šírenie evanjelia aj takýmto spôsobom. Je to pre nás aj zároveň spôsob ako môžeme uctievať nášho Boha z nášho majetku a byť jemu podobní v dávaní. Sme veľmi radi, že aj takto môžeme budovať Božie kráľovstvo a pridať ruku ku Božiemu dielu. Z toho, čo nám Boh požehnal, chceme požehnávať vašu službu a druhých, aby mohla byť Božia sláva zjavená na vašich životoch a na životoch ľudí, ktorých ovplyvňujete a na ktorých máte v Lower Brule dosah. Uvedomujeme si, že dôvod prečo sme tu je, aby sme činili učeníkov a šírili evanjelium Ježiša Krista. Preto vás podporujeme, v tomto povolaní, za ktoré ste vo svojich životoch prevzali zodpovednosť. "

"""

"Na vlastné oči som mala možnosť vidieť niekoľko Indiánskych rezervácií. Je to chudoba, nízka životná úroveň, depresia, negramotnosť, choroby, hazard a leňošenie – niečo podobné ako väčšina rómskych komunít na Slovensku. V Amerike som žila skoro dve desaťročia a môžem skonštatovať, že Američania nemajú chuť ísť robiť misiu do Indiánskych rezervácií – nie je to populárne ani žiadané, ale ani nie sú Američania tak prijatí ako cudzinci. Táto práca je naozaj len pre tých, ktorí sú za to zanietení a zapálení, a ktorí majú silného ducha v tejto práci vytrvať a podporiť zmenu. Je to veľmi ťažká práca a veľmi si cením odhodlanie a nadšenie Romana a Barči Lachových pre túto prácu. A ešte o to viac, že tam boli a skúsili to 6 mesiacov a neodradilo ich to od odhodlania ísť naspäť. To samotné o sebe je úžasné! Myslím si, že v dnešnej dobe takáto zanietenosť a ochota slúžiť odmietnutým ľuďom chýba, a preto chcem takýchto ľudí a ich prácu podporovať."

Ďakujeme

Všetkým, ktorí nás podporujete a za nami stojíte!